PRAVILA KONKURSA


Zvanična pravila nagradnog konkursa Ball pakovanja Evropa pod nazivom "CIKLOMOTIVA"

Verzija koja je važeća od 01. avgusta 2017. godine Ball pakovanja Evropa Beograd d.o.o. Beograd

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator i realizator konkursa:

Ova pravila sadrže uslove za učešće u konkursu pod nazivom „Ciklomotiva” (u daljem tekstu: „Konkurs”) koja se organizuje na vebsajtu ciklomotiva.rs (u daljem tekstu: „vebsajt”). Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu: „Pravila konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: „Učesnik (Učesnici)”. Zvanični Organizator Konkursa je Ball pakovanja Evropa Beograd d.o.o. Beograd (Batajnički drum 21- A, 11080 Zemun, u daljem tekstu: „Organizator”).

1.2. Uslovi učešća u Konkursu:

Učesnici mogu biti samo fizička lica starija od 18 godina i koja su državljani Republike Srbije. Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju “Upravljanje i zaštita ličnih podataka - Informacija o zaštiti podataka”. Da bi postao Učesnik u Konkursu, fizičko lice mora da se prijavi putem zvaničnog vebsajta ciklomotive. Prijavom učesnik ulazi u izbor za glavnu nagradu.

2. Tok Konkursa

2.1. Suština Konkursa:

Prijavljivanje na konkurs počinje odlaskom na sajt gde klikom na check box učesnik potvrdi da je sakupio 20 praznih limenki. Nakon što korisnik potvrdi da je sakupio navedeni broj limenki potrebno je da popuni registracioni formular i to tako što će u navedena polja uneti ime, prezime i e-mail adresu za sebe i za drugog člana tima. Nakon toga postavlja fotografije i video materijale sa svojih prethodnih putovanja biciklom, unosi ime i opis tima i priču koja treba da objasni zašto su baš oni pravi tim za ovo putovanje.

Prijavu vrši jedan član tima koji klikom na check box potvrđuje da ima dozvolu drugog člana da ga prijavi za učešće u konkursu.

Nakon unošenja i postavljanja traženih sadržaja potrebno je da klikne Prijavljujem se, čime se učesnik zvanično kvalifikuje za učešće u konkursu.

Svako od učesnika može da postavi video i foto sadržaj kao i priču, ali organizator konkursa zadržava diskreciono pravo da one priče, fotografije i videi koje su uvredljivi ili neprikladni ne objavi i diskvalifikuje iz daljeg takmičenja.

U uži izbor ući će 20 timova koji budu ostvarili najveći broj lajkova na vebsajtu. Nakon toga timovi koji su ušli u uži izbor biće kontaktirani i pozvani na intervju gde će stručni žiri odabrati pobednički tim.

Najbolji tim izabraće žiri sastavljen od predstavnika organizatora i to:

1. Nikola Narančić

2. Jelena Kiš

3. Živko Buđelan

Tim koji bude izabran za pobednički osvoja nagradu u iznosu od 3000€ (u dinarskoj protivvrednosti) za troškove putovanja biciklom u Majnhajm. Na putovanje ka unapred utvrđenoj destinaciji, gradu Majnhajmu, se kreće između 17.09. i 01.10.2017. ispred fabrike Ball pakovanja Evropa u Zemunu. Tačno vreme polaska će naknadno biti određeno od strane Organizatora konkursa.

Pobednički tim bira trasu putovanja do unapred određene destinacije u dogovoru sa organizatorom konkursa.

Pobednički tim je u obavezi da se tokom puta putem GPS-a prijavi na sajt i tako objavi svoju trenutnu lokaciju, koju će svi zainteresovani moći da prate putem mape na sajtu.

Pobednički tim sam obezbeđuje opremu za putovanje (bicikl i svu prateću opremu). U slučaju da Organizator obezbedi brendirane delove opreme, pobednički tim je u obavezi da je koristi tokom putovanja.

2.2. Dobitnici:

Rezultat konkursa sa imenima pobednika biće objavljeni na sajtu najkasnije 15 dana po završetku konkursa.

Učesnici konkursa slanjem prijave garantuju da su snimci i fotografije njihovo autorsko delo i organizator konkursa se oslobađa odgovornosti u slučaju eventualne povrede tuđih autorskih prava.

Članovi pobedničkog tima će biti kontaktirani putem mobilnog telefona ili e-maila ostavljenog u prijavi, a nagrada će im biti uručena najkasnije na dan polaska na put.

Dobitnikom se može smatrati onaj odabrani Učesnik, koji ispunjava uslove za učešće u Konkursu (vidi: tačku 1.2.). Ukoliko Učesnik ne ispunjava uslove, gubi pravo na nagradu i na mesto njega dolazi prvi rezervni dobitnik.

3. Trajanje Konkursa

3.1. Ciklomotiva konkurs se otvara 01.08.2017. godine.

Prijave se mogu slati počevši od dana otvaranja konkursa pa do 31.08.2017. godine u 17h časova.

3.2. Obaveštavanje dobitnika:

Organizator u roku od 72 sata, nakon odabira dobitnika, obaveštava dobitnika o nagradi putem mobilnog telefona ili e-maila koje je dobitnik koristio za prijavljivanje na Konkurs. Ukoliko se dobitnik u roku od 3 dana ne izjasni o polaganju prava na nagradu ili ne može dokazati ispravnost svojih podataka, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto stupa rezervni dobitnik (prvi sledeći po izboru žirija) koji stiče pravo na tu nagradu. Način obaveštavanja rezervnih dobitnika kao i uslovi sticanja prava na nagradu istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnih dobitnika.

Učesnik koji dobija nagradu pristaje da Organizator na svojoj stranici i društvenim mrežama objavi njegovo ime ili sliku.

4. Nagrada:

Na kraju konkursa „Ciklomotiva“ biće dodeljena jedna nagrada najboljem timu po mišljenju žirija.

- 3000€ (u dinarskoj protivvrednosti) za troškove putovanja.

5. Preuzimanje nagrada

5.1. Sa dobitnicima Organizator stupa u kontakt putem mobilnog telefona ili e-maila (vidi tačku 3.2.). Predaja nagrade se odvija u delokrugu Organizatora.

5.2. Povodom isplate nagrade Organizator će stupiti u kontakt sa dobitnikom putem mobilnog telefona ili e-maila. Nakon prvog uspešnog kontakta dalje usaglašavanje sa dobitnikom prelazi u nadležnost Organizatora. Uslove preuzimanja nagrade Organizator sa dobitnikom usaglašava putem telefona ili lično.

5.3. Nagrađenima se nagrada isplaćuje u celosti. Ukoliko nagrađeni nije u mogućnosti da primi isplatu u dogovorenom terminu, u mogućnosti je da umesto njega isplata nagrade bude usmerena na drugog člana tima.

5.4. Tim koji je osvojio nagradu dužan je da sarađuje s Organizatorom kako bi se nagrada predala. Ukoliko dobitnik ne udovolji svojim obavezama u pogledu ove saradnje, i na taj način bude onemogućena blagovremena isplata nagrade, zbog tih okolnosti ne može se utvrditi odgovornost Organizatora. Organizator obezbeđuje mogućnost isplate nagrade u dogovorenom roku, vreme preuzimanja se ne može produžiti, a propuštanje roka za Učesnika znači gubitak prava na nagradu, kada se nagrada dodeljuje prvom rezervnom dobitniku.

5.5. Tim, koji prihvati nagradu daje saglasnost da Organizator objavi njegovo ime i sliku u Srbiji i inostranstvu.

6. Odgovornost i isključenje odgovornosti

Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegove podatke i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. U vezi sa sporovima proisteklim iz korisničkih prava, Organizator isključuje bilo kakvu odgovornost i mogućnost korišćenja pravnog puta.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isplate nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju vebsajta ili konkursa, odnosno ako one nisu dostupne. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da

sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.

Organizator ne snosi odgovornost za bezbednost članova Pobedničkog tima pre, u toku i nakon putovanja. Pobednički tim konkursa Ciklomotiva se samim prijavljivanjem na konkurs odriče prava na tužbu u slučaju nepredvidjenih okolnosti prilikom puta. Pobednički tim se obavezuje da će sredstva dobijena na nagradnom konkursu upotrebiti u službi putovanja biciklom do unapred određene destinacije.

7. Šta se događa ako ne funkcioniše vebsajt?

Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u konkursu. U slučaju tehničkih problema možete poslati poruku na e-mail adresu office@fcbafirma.rs

Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja konkursa i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

8. Ostale informacije

8.1. Svi vizualni i intelektualni proizvodi postojeći i nastali u toku konkursa predstavljaju vlasništvo Ciklomotive odnosno Organizatora, i nalaze se pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava. Organizator je nosilac prava naziva Cikomotiva, bilo u tekstualnom bilo u grafičkom obliku. On se ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora. Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizilaze iz autorskih, građanskih odnosno krivičnih propisa.

8.2. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.

8.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na vebsajtu.

8.4. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi office@fcbafirma.rs

8.5. Iz Konkursa su isključeni radnici Organizatora, kao i firmi koje učestvuju u organizaciji Konkursa.

8.6. Eventualne pravne sporove nastalih sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu.

9. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka:

9.1. U svrhu organizovanja ovog nagradnog konkursa i kontaktiranja pobednika, Organizator će prikupljati sledeće podatke učesnika: ime i prezime, mobilni telefon, e-mail adresu i ime i prezime drugog člana tima.

9.2. Učesnik prijavljivanjem daje saglasnost da Organizator lične podatke konkursa koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila Konkursa. Učesnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti Učesnik gubi pravo daljeg učešća na nagradnom konkursu. Učesnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito i potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži da mu se oni stave na uvid i da zahteva njihovu kopiju. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, učesnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

9.3. U toku učešća u Konkursu, Organizator podatke o Učesnicima neće koristi u druge svrhe.

Učešćem na Konkursu svi Učesnici koji se prijave na konkurs izjavljuju da su saglasni da Organizator može objaviti i koristiti bez naknade njihove materijale sa kojima su aplicirali na Konkurs, u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala, kao i da može objaviti njihovo ime i prezime i to u reklamno/promotivne svrhe u R.Srbiji i inostranstvu. Učesnici prihvataju da sva imovinska autorska prava na komentarima koje su poslali radi učešća na konkursu pripadaju, bez ograničenja, Organizatoru.

-